ar-005_mdc_installation-view_20181121_116_high-res_350ppi_q100_16bit_adobe-rgb_v01_w1500px_72ppi_q80_s-rgb_v01